Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
 
 
Vyznamenanie starostu obce
Oblastným výborom SZPB v Humennom

Dňa 14. 12. 2016 Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom udelil vyznamenanie- ,,medailu" Milana Rastislava Štefánika starostovi obce Ing. Alexandrovi Bugyimu. Ocenená bola dlhoročná príkladná spolupráca samosprávy a  Oblastného výboru SZPB v  Humennom. 
Konečne zima - poďakovanie spoluobčanom
Vážení spoluobčania, dňa 14. januára 2017 spadlo viac snehu ako sme  v  takomto období
zvyknutí. Obecný úrad Vám týmto ďakuje za profesionálny prístup pri likvidácii snehu ako u  Vás
doma, tak na verejných priestranstvách.

Starosta obce aj touto cestou ďakuje
aktivačným pracovníkom
dobrovoľným hasičom v  obci
Dušanovi Balogovi
Agroluku s.r.o. za traktor s radlicou
VLM,o.z- za Tatru 815 s radlicou
súkromnému podnikateľovi z Brestova

Keď chceme, všetko spolu zvládneme. Ďakujem. ...viac
Havarijný stav - súčasné ,, Uhoľné prázdniny “

Dňa 17.1.2017 MŠVVaŠ pridelilo finančné prostriedky na odstránenie havarijnej situácie s  názvom ,, Rekonštrukcia plynovej kotolne“ vo výške 60  000 €  pre Základnú školu s  materskou školou a  ŠJ,  Osloboditeľov 204, Kamenica nad Cirochou.

Vedenie obce, starosta, ZŠ a  žiaci touto cestou ďakujú za rýchlu pomoc.
 
 
MAPA OBCE
 
SPRÁVA AUDÍTORA o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.decembru 2015
VVS - vybudovanie ATS - Oznámenie o začatí územného konania
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Mesto Humenné - Rozhodnutie o povolení na odstránenie časti stavby
Mesto Humenné - Stavebné povolenie - Prestrešenie vstupu OcÚ
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
E-mail od nášho spoluobčana:

,,Prajem príjemný deň.
Chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie p. starostovi a  pracovníkom OcÚ za dôstojné zrealizovanie okolia
pomníka padlým za našu vlasť. Teraz je vidieť, že obecný úrad vyjadruje úctu padlým za slobodu Slovenská.
Žijeme v  demokracii, vážime si slobodu a  preto si vážme aj názor resp. podnet občana, ak pomôže pri
realizácii dobrej veci v  obci. Taktiež treba oceniť a vysloviť poďakovanie za veľmi peknú vianočnú a 
novoročnú výzdobu v  našej obci.   Zároveň odporúčam, viac   finančne motivovať spoločenské zložky k 
rozvoju obce a účelu na aký sú zriadené a  menej na rôzne spoločné posedenia pri guľáši.
Prajem p.starostovi a pracovníkom OcÚ:
Šťastné a veselé Vianočné sviatky. Veľa úspechov, rozumných rozhodnutí a šťastia do Nového roku 2017.
S pozdravom Šepeľa Andrej."

- Ďakujeme za milé a povzbudzujúce slová.
Mikulášske posedenie
V adventnom čase a  duchu mikulášského potešenia sa konali v  DS Kamenica a  Kamienka mikulášske
posedenia pre naších príjmateľov sociálnych služieb...viac
Predvianočná sociálna výpomoc
Aj tento rok zasadala komisia pre mládež, kultúru a  sociálne veci, aby rozhodla o  tom, komu z 33
žiadateľov - občanov obce, bude poskytnutá sociálna výpomoc. Žiadosti boli posudzované podľa jednotlivých
kritérií (počet nezaopatrených detí, nezamestnanosť v  rodine.....). Vyhovené bolo 29 žiadateľom, zamietnuté
boli 4 žiadosti z  dôvodov dlžôb voči obci, neplatenia daní a  z  dôvodu už poskytnutej sociálnej výpomoci v 
roku 2016. Veríme, že táto pomoc obce prispeje núdznym k  spokojnejšie prežitým vianočným sviatkom. 
Prestrešenie vstupu obecného úradu
Vážení spoluobčania!
začína realizovať ďalšia menšia stavba. Pre vyšší komfort obyvateľov pri návšteve obecného úradu a  taktiež
pri usporadúvaní rôznych cezročných akcií v  sále Kultúrneho domu sa obec rozhodla prestrešiť vstup na
obecný úrad. Jedná sa o  prestrešenie celej terasy s  jej rozšírením v  južnom smere o  3 m. Tento priestor
bude zároveň slúžiť aj ako malý amfiteáter pri rôznych kultúrnych akciách, čím vychádzame v  ústrety
požiadavkám občanov na skvalitnenie kultúrneho vyžitia v  obci. Stavba bude realizovaná z dotácie
Ministerstva financií SR v  hodnote 10  000 eur a  vlastnými prostriedkami obce z  ropočtu roku 2017....viac
Branno - športová a  vedomostná súťaž študentov stredných škôl
Dňa 26. októbra 2016 od 9:00 hod. sa v  objekte tábora Vojenského výcvikového priestoru Kamenica nad
Cirochou uskutočnila branno - športová a  vedomostná súťaž študentov stredných škôl okresov Humenné,
Snina a  Medzilaborce....viac
Jesenná brigáda
Dňa 12. 11. 2016 sa uskutočnila obecná brigáda pod taktovkou komisie pre VP a  ŽP a  obecného úradu.
Starosta obce ďakuje občanom a  poslancom za aktívnu účasť. Opäť sme si po čase skrášlili cintorín,
centrum obce, park a  zároveň zlikvidovali rodiace sa divoké skládky. ...viac
Stomatologická ambulancia v obci - ordinačné hodiny

Jedným zo zdravotníckych zariadení na území obce, ktoré slúži občanom je aj prevádzka stomatologickej
ambulancie. Po vypovedaní zmluvy predošlému nájomcovi a eminentnom záujme obce aby boli pre občanov
tieto zdravotné služby poskytované na jej území aj naďalej, podnikla obec  príslušné kroky. Dňa 22. 3. 2016
na 7.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou,  poslanci OZ odporučili v tajnom
hlasovaní starostovi obce uzavrieť nájomnú zmluvu pre stomatologickú ambulanciu so spoločnosťou GRIFFA
s. r.o., zastúpenú výkonným riaditeľom Ing. Rastislavom Vaceľom, PhD. ...viac
Mesiac úcty k  starším - slávnostná akadémia
Vo štvrtok 6. 10. 2016 sa v  kinosále kultúrneho domu uskutočnil kultúrny večer pri príležitosti mesiaca úcty
k  starším. Program začal o  17:00 vystúpením ženského speváckeho zboru Drienky. V  sprievode detí prišli
na pódium a  zaspievali piesne, ktoré potešili dušu diváka a  správne naštartovali atmosféru večera.  Po ich
predstavení vystúpil so svojím prejavom riaditeľ školy Mgr. Slavomír Tokár, ktorý privítal rodičov a  starých
rodičov, ktorým bol večer predovšetkým určení. Po tomto akte už pódium patrilo deťom a  ich programu,
ktorý pozostával z  recitácií, spevu, divadelných scénok a  tanca....viac
Futbal - V. liga:   Sačurov - Kamenica n./C. 0:2
V  nedeľu 9. 10. 2016 naši futbalisti opäť slávili úspech, tentokrát na ihrisku súpera v  Sačurove. Po 10. kole
im v tabuľke patrí pekné 3. miesto. Obecný úrad vyjadruje spokojnosť s  doterajším účinkovaním našich
futbalistov v  V. lige a  k  dosiahnutým výsledkom blahoželáme. Veríme, že v  nastúpenom trende sa bude
pokračovať.
DCOM - elektronizácia v rámci miestnej a  územnej samosprávy
Vážení občania, od roku 2013 je v  platnosti zákon o  eGovernmente č. 305/2013 Z.z. , v  zmysle ktorého má
samospráva ako   orgán verejnej moci povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky.
Táto povinnosť platí pre všetky obce a  mestá od 1. novembra 2016...viac
ŽSR žiadosť o pomoc