Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
Zabezpečenie poriadku
Február 2017
2% z dane ...viac
 
 
PRERUŠENIE DISTRIBUCIE ELEKTRINY

21 a 22.2.2017 od 8:00 - 17:00
 
viac
Vyznamenanie starostu obce
Oblastným výborom SZPB v Humennom

Dňa 14. 12. 2016 Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom udelil vyznamenanie- ,,medailu" Milana Rastislava Štefánika starostovi obce Ing. Alexandrovi Bugyimu. Ocenená bola dlhoročná príkladná spolupráca samosprávy a  Oblastného výboru SZPB v  Humennom. 
 
Prvé volebné obdobie (2006 -2010) starostu obce Alexandra Bugyiho -
osobné poznatky

Vážení spoluobčania!

O  našej obci ale aj o  Vašom súčasnom starostovi sa napísalo veľa a  stále sa píše. Aj týmito príspevkami podľa jednotlivých volebných období som sa rozhodol niečo napísať ja Vám o  Vás, o  Vašich poslancoch a   zamestnancoch úradu. Predpokladám že aj môj pohľad na kamenickú demokraciu Vás určite zaujme, pretože nie je zvykom aby niekto písal o  Vás. Táto doba priniesla možnosť písať o  starostovi ale aj o  Vás, ktorí pomáhate obci a  starostovi, ale aj o  tých, podľa ktorých je všetko zlé. .....viac
 
 
MAPA OBCE
 
SPRÁVA AUDÍTORA o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.decembru 2015
VVS - vybudovanie ATS - Oznámenie o začatí územného konania
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Mesto Humenné - Rozhodnutie o povolení na odstránenie časti stavby
Mesto Humenné - Stavebné povolenie - Prestrešenie vstupu OcÚ
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Fašiangové stretnutie Únie žien
Vo večerných hodinách dňa 18.2.2017 členky ZO Únie žien v Kamenici nad Cirochou sa ako každoročne  
opäť stretli v  čase fašiangov. Piekli sa šišky  a  iné sladké pochutiny. Nechýbalo dobre slovo, humor,  
pieseň, ale ani starosta obce.
Poľovnícky ples v  Kamenici nad Cirochou

Dňa 28. 1. 2017  sa uskutočnil poľovnícky ples, ktorý má viac ako 50 ročnú históriu. 44 členov PZ Jazvec zo  
štyroch obcí sa opäť rozhodlo pre priateľov prírody, zvierat a  zábavy usporiadať ples. O  dobrú zábavu sa  
postarala kvalitná hudba DASS, o  chutnú stravu a  poľovnícke špeciality cateringová spoločnosť Peter  
Varháč - Malá Domaša. Nechýbala kvalitná tombola, bufet a  poľovnícka výzdoba. 180 ľudí dobre naladených  
plesalo až do rána. Bolo zjavné, že nikto nečakal aby ho bavili, ale každý stôl sa zabával, lebo chcel.  
Predseda PZ. Ing. A. Bugyi z  tohto miesta ďakuje funkcionárom, organizátorom plesu a  to p. Harvaníkovi,  
p. Pavliskovi, p. Ficovi a p. Vatahovi. Motto: Doobeda sme opäť prikrmovali zver a  večer sme plesali s   
priateľmi. No nie je to úžasné, keď si na všetko nájdete čas? Takáto chvíľa by sa mohla zastaviť, keby sa to  
dalo. Ďakujem Vám. foto
                                                                                                                             Ing. Alexander Bugyi
                                                                                                                               Predseda PZ Jazvec
Havarijný stav kotlov v ZŠ
Vážení spoluobčania, ako sme Vás už informovali, po 23 rokoch činnosti sa zrejme rozlúčime so  
zastaranými, poruchovými a  pokazenými kotlami v  školskej kotolni. To, že boli výkonom hlboko  
naddimenzované (nadspotreba), to že sú hlboko  pod úrovňou terénu a  počas intenzívnych zrážok pravidelne  
zatápané, už nemá význam spomínať. Zrejme doslúžili pre veľké množstvo porúch. Z  histórie uvádzam, že  
sme viackrát požiadali Envirofond o  výmenu plynovej kotolne za kotolňu na ekopalivo( peletky), ale zároveň  
sme aj viackrát žiadali Ministerstvo školstva o  dotácie na nové plynové kotly s  príslušným výkonom. ...viac
Hejce 2017
Dňa 19. januára 2017 sa v  maďarskej obci Hejce sa už po 11 krát uskutočnilo kladenie vencov. 42 poslov  
mieru si prišli uctiť ministri obrany SR, Maďarska, generality oboch štátov, pozostalí, záchranári, ktorí sa  
priamo podieľali na likvidácii následkov havárie, ale aj samospráva obce Hejce a  pozostalí aj z  obce  
Kamenica nad Cirochou a  to rodina Balogová a  starosta obce.
Mimoriadne tuhá zima
Dňa 21. 1. 2017 členovia PZ Jazvec Kamenica nad Cirochou opäť intenzívne prikrmovali. Predovšetkým  
drobnú, srnčiu a  jeleniu zver. Boli použité zásoby jadrového krmiva a  so súhlasom vedenia Agroluk s.r.o  
bola po revíri znova rozvedená siláž. V  tejto činnosti budeme aj naďalej pokračovať. Jednak nám to ukladá  
domáci poriadok PZ, na druhej strane etika a  súcit so zverou, ktorá je národným bohatstvom, no práve my  
poľovníci máme najväčšiu povinnosť sa o  túto zver v  našich revíroch postarať.
Výročná členská schôdza DHZO
Dňa 21. 1. 2017 o  15:00 hod sa uskutočnila v  priestoroch KD výročná členská schôdza dobrovoľného  
hasičského zboru obce Kamenica nad Cirochou. Členskej schôdze sa zúčastnila nadpolovičná väčšina  
členov, boli prijatí noví členovia. Členskú schôdzu prišli pozdraviť priatelia hasiči z  Modrej n.C. a  Belej n.C.  
Rokovanie schôdze bol pozdraviť starosta obce. Schôdza mala konštruktívny priebeh.
11. ročník memoriálu Ing. Vladimíra Suška
Dňa 21 . 1. 2017 o  9:00 hod. sa v  priestoroch telocvične v  našej obci uskutočnil memoriál Vlada Suška -  
toto bol 11. ročník. Turnaj zahájil starosta obce, privítal domácich, poľských a  ukrajinských súťažiacich a   
vyzdvihol skutočnosť, že naša obec žije kultúrou, športom a  do týchto zložiek dáva ročne nemalé finančné  
prostriedky. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 44 aktívnych hráčov. Turnaj mal už tradične vysokú úroveň.  
Starosta obce a  poslanci ďakujú vedeniu stolnotenisového klubu za dlhodobo dosahované výsledky v   
súťaži, ale aj v  takýchto turnajoch.
Výročná členská schôdza Únie žien
Dňa 21. 1. 2017 o  16:00 sa uskutočnila v  priestoroch KD výročná členská schôdza Únie žien - ZO  
Kamenica nad Cirochou. Schôdza mala pracovný charakter. Bol zhodnotený rok 2016  a  navrhnuté hlavné  
činnosti na rok 2017.
Vydarený ples seniorov
   Dňa 14.1.2017 Základná organizácia Jednoty Slovenska v  Kamenici nad Cirochou zorganizovala ples  
seniorov, ktorý mal veľmi priaznivú odozvu medzi účastníkmi. Na dobrom priebehu plesu mala veľký podiel  
výborná hudba, ktorú zabezpečil už tradične Ján Čabák. Na začiatku plesu vystúpili obidve spevácke  
skupiny našich seniorov a  zaspievali ľudové pesničky, ktoré si pre túto príležitosť pripravili. Celým  
programom ples sprevádzala moderátorka plesu Mgr. Jozefína Bednárová. Tieto už tradičné plesy si obľúbili  
aj mladšie ročníky a  mládež. Aj odozva od týchto účastníkov bola veľmi dobrá a  už sa vraj tešia na ten  
budúci ples v  roku 2018.
    Vyvrcholením celého plesu bola tombola. Pri tejto príležitosti je potrebné zdôrazniť, že prakticky všetci  
podnikatelia z  Kamenice nad Cirochou ochotne prispeli do tomboly veľmi kvalitnými cenami, za čo sú im  
výhercovia a  organizátori plesu veľmi povďační. Nie je možné vymenovať všetkých darcov, veď v tombole  
bolo 56 cien a  vymenovať všetkých by zabralo jednu stranu textu a nechceme nikoho uraziť.
Družná a  veselá zábava trvala až do neskorých ranných hodín. Celý priebeh plesu zaväzuje organizátorov,  
aby aj v  nasledujúcich ročníkoch udržali minimálne takúto úroveň tohto kultúrneho podujatia.
                                                                                      Miroslav Hodák
E-mail od nášho spoluobčana:

,,Prajem príjemný deň.
Chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie p. starostovi a  pracovníkom OcÚ za dôstojné zrealizovanie okolia
pomníka padlým za našu vlasť. Teraz je vidieť, že obecný úrad vyjadruje úctu padlým za slobodu Slovenská.
Žijeme v  demokracii, vážime si slobodu a  preto si vážme aj názor resp. podnet občana, ak pomôže pri
realizácii dobrej veci v  obci. Taktiež treba oceniť a vysloviť poďakovanie za veľmi peknú vianočnú a 
novoročnú výzdobu v  našej obci.   Zároveň odporúčam, viac   finančne motivovať spoločenské zložky k 
rozvoju obce a účelu na aký sú zriadené a  menej na rôzne spoločné posedenia pri guľáši.
Prajem p.starostovi a pracovníkom OcÚ:
Šťastné a veselé Vianočné sviatky. Veľa úspechov, rozumných rozhodnutí a šťastia do Nového roku 2017.
S pozdravom Šepeľa Andrej."

- Ďakujeme za milé a povzbudzujúce slová.
Mikulášske posedenie
V adventnom čase a  duchu mikulášského potešenia sa konali v  DS Kamenica a  Kamienka mikulášske
posedenia pre naších príjmateľov sociálnych služieb...viac
Predvianočná sociálna výpomoc
Aj tento rok zasadala komisia pre mládež, kultúru a  sociálne veci, aby rozhodla o  tom, komu z 33
žiadateľov - občanov obce, bude poskytnutá sociálna výpomoc. Žiadosti boli posudzované podľa jednotlivých
kritérií (počet nezaopatrených detí, nezamestnanosť v  rodine.....). Vyhovené bolo 29 žiadateľom, zamietnuté
boli 4 žiadosti z  dôvodov dlžôb voči obci, neplatenia daní a  z  dôvodu už poskytnutej sociálnej výpomoci v 
roku 2016. Veríme, že táto pomoc obce prispeje núdznym k  spokojnejšie prežitým vianočným sviatkom. 
700 rokov obce - nová webstránka obce- spolupráca
List od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
Odpoveď SSC k žiadosti - podnetu občanov na odstránenie bodovej