Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
Zabezpečenie poriadku
Marec 2017
2% z dane ...viac
 
 
PRERUŠENIE DISTRIBUCIE ELEKTRINY

7.3.2017 od 7:50 - 13:00
 
viac
 
Prvé volebné obdobie (2006 -2010) starostu obce Alexandra Bugyiho -
osobné poznatky

Vážení spoluobčania!

O  našej obci ale aj o  Vašom súčasnom starostovi sa napísalo veľa a  stále sa píše. Aj týmito príspevkami podľa jednotlivých volebných období som sa rozhodol niečo napísať ja Vám o  Vás, o  Vašich poslancoch a   zamestnancoch úradu. Predpokladám že aj môj pohľad na kamenickú demokraciu Vás určite zaujme, pretože nie je zvykom aby niekto písal o  Vás. Táto doba priniesla možnosť písať o  starostovi ale aj o  Vás, ktorí pomáhate obci a  starostovi, ale aj o  tých, podľa ktorých je všetko zlé. .....viac
 
 
MAPA OBCE
 
SPRÁVA AUDÍTORA o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.decembru 2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Mesto Humenné - Rozhodnutie o povolení na odstránenie časti stavby
Mesto Humenné - Stavebné povolenie - Prestrešenie vstupu OcÚ
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
„Kamenické dni 2017“ - 700. výročie obce
Dňa 27. 2. 2017 zasadala rozšírená Komisia pre kultúru pri Obecnom úrade v  Kamenici nad Cirochou.  
Predsedníčka a  členovia komisie pracovali na návrhu programu festivalu „Kamenické dni“ pre rok 2017,  
ktorý je zároveň aj rokom osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky o  obci. Filozofia podujatia  
„Kamenické dni“ tkvie v  tom, že nepôjde o  jednorazovú akciu, ale malo by ísť o  podujatie, ktoré by sa  
stalo „tradičným“. To znamená, že festival - „Kamenické dni“ by sa mal konať každoročne a  začíname  
tohto roku „nultým“ ročníkom. Na tomto projekte s  obcou spolupracujú aj profesionálne agentúry, ktoré  
majú s  prípravou podujatí a  ich propagáciou niekoľkoročné skúsenosti.  
Predbežne je navrhnuté a  ďalej sa bude pracovať s  týmto náčrtom programu :
Termín : 16. - 17. jún 2017 (piatok - sobota)   ...viac
Požiarna zbrojnica - príprava projektu
Na základe pozvánky DPO BA a  MV SR sa v  Prešove v  areáli PKO dňa 26. 2. 2017 uskutočnilo  
pracovné stretnutie členov DHZ a  starostov s  podpredsedom vlády SR a  ministrom vnútra R. Kaliňákom.
Predmetom stretnutia bolo plošné rozloženie síl a  prostriedkov ako aj  možnosti repasovania starej  
techniky. Z  úrovne ministra vnútra bolo konštatované, že v  roku 2017 počnúc 1. marcom bude obciam  
daná možnosť uchádzať sa o  nenávratný finančný prostriedok pre opravu - rozšírenie požiarnych zbrojníc   
s  realizáciou už v  roku 2017.
Pravidlá poskytovania budú zverejnené na stránke MV SR. Za obec Kamenica nad Cirochou sa  
pracovného stretnutia zúčastnil starosta obce Ing. Alexander Bugyi.
Obec má vypracovaný plán hospodárskeho a  sociálneho rozvoja (schválený obecným zastupiteľstvom),  
ktorého súčasťou je na rok 2017 aj výstavba novej požiarnej zbrojnice v  areáli obecného úradu. Inými  
slovami - obec sa bude uchádzať o  finančnú podporu MV SR.
Prvé stretnutie s  projektantom je naplánované na 6. 3. 2017.
Fašiangové stretnutie Únie žien
Vo večerných hodinách dňa 18.2.2017 členky ZO Únie žien v Kamenici nad Cirochou sa ako každoročne  
opäť stretli v  čase fašiangov. Piekli sa šišky  a  iné sladké pochutiny. Nechýbalo dobre slovo, humor,  
pieseň, ale ani starosta obce.
List od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
Odpoveď SSC k žiadosti - podnetu občanov na odstránenie bodovej
Odborné stanovisko k výpadku časti verejného osvetlenia v obci
Ponuka na voľné pracovné miesto- Terénny pracovník