Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
Zabezpečenie poriadku
2% z dane ...viac
 
 
MAPA OBCE
 
SPRÁVA AUDÍTORA o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.decembru 2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Mesto Humenné - Rozhodnutie o povolení na odstránenie časti stavby
Mesto Humenné - Stavebné povolenie - Prestrešenie vstupu OcÚ
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Tomi „KID“ Kovács v  Kamenici nad Cirochou
Obec Kamenica nad Cirochou pripravuje dôstojný priebeh osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky.
Kultúrna komisia s  dostatočným predstihom pripravila kultúrno - športovú a  spoločenskú časť ,
materiálno - technické zabezpečenie, predpokladaný rozpočet, pozvanie hostí vrátane mediálneho krytia
celej akcii
V  dňoch 16. a  17. júna, kedy sa akcia na kamenickom letisku uskutoční, dostanú priestor  aj domáci
športovci a  miestne kultúrne telesá, vrátane statických a  dynamických ukážok ozbrojených síl SR,
hasičov a  polície, ale aj v  našich končinách netradičného športu - boxu. Na pozvanie obecného úradu a 
športového klubu Miko fit - box sa dňa 27. 4. 2017 uskutočnilo stretnutie s  prezidentom slovenskej
boxerskej federácie Tomi „Kid“ Kovács a jeho  asistentkou. Keďže súčasťou osláv bude aj vystúpenie
domácich boxeristov,  Tomi „KID“ sa rozhodol svojou účasťou podporiť a  umocniť priebeh osláv, ale aj
význam tohto športu predovšetkým u  mladých ľudí. 
Dnešné rokovanie bolo zoznamkou, ale zároveň prispelo ku koordinácii chystaného podujatia. Výmena
informácii poslúži k  vypracovaniu presného harmonogramu športovej časti  (boxu),  o  ktorom Vás
budeme včas informovať.
Kamenica opäť brigádovala
Vážení spoluobčania!
Na základe rozhodnutia OZ a  Komisie pre VP a  ŽP sa dňa 1. 4. 2017 uskutočnila jarná brigáda v  obci.
Brigáde predchádzalo pracovné stretnutie členov obecnej rady s  predsedami spoločenských zložiek.
Brigáda prebehla tradične bez problémov, starosta a  poslanci celú činnosť zamerali na tieto lokality:
Ríka - Brehová čiara, cintorín, pomník, park, futbalové ihrisko. Zlikvidovali sa aj divoké skládky v 
extraviláne obce. Brigády sa zúčastnilo cca 70 ľudí, 3 traktory s  vlekmi a  1 nakladač. K  pracovnej
pohode prispelo slnečné počasie, po brigáde bol podaný starostovský guľáš a  malé občerstvenie. Pre
športovú zaneprázdnenosť  sa brigády nezúčastnili členovia klubu Miko - Fit Box, ktorí boli na súťaži a 
taktiež členovia DHZ. Tieto zložky vykonajú brigádu v  náhradnom termíne.  Únia žien brigádu zrealizovala
v  priebehu predchádzajúceho týždňa.
Vážení spoluobčania, opäť ste prejavili záujem o  svoju obec, ktorú chcete mať určite bezpečnú a  čistú. 
Starosta obce a  poslanci OZ Vám za toto predveľkonočné upratovanie ďakujú a  tešíme sa na ďalšie
stretnutie s  Vami.

„Kamenické dni 2017“ - 700. výročie obce
Dňa 27. 2. 2017 zasadala rozšírená Komisia pre kultúru pri Obecnom úrade v  Kamenici nad Cirochou.
Predsedníčka a  členovia komisie pracovali na návrhu programu festivalu „Kamenické dni“ pre rok 2017,
ktorý je zároveň aj rokom osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky o  obci. Filozofia podujatia
„Kamenické dni“ tkvie v  tom, že nepôjde o  jednorazovú akciu, ale malo by ísť o  podujatie, ktoré by sa
stalo „tradičným“. To znamená, že festival - „Kamenické dni“ by sa mal konať každoročne a  začíname
tohto roku „nultým“ ročníkom. Na tomto projekte s  obcou spolupracujú aj profesionálne agentúry, ktoré
majú s  prípravou podujatí a  ich propagáciou niekoľkoročné skúsenosti.
Predbežne je navrhnuté a  ďalej sa bude pracovať s  týmto náčrtom programu :
Termín : 16. - 17. jún 2017 (piatok - sobota)   ...viac
Požiarna zbrojnica - príprava projektu
Na základe pozvánky DPO BA a  MV SR sa v  Prešove v  areáli PKO dňa 26. 2. 2017 uskutočnilo
pracovné stretnutie členov DHZ a  starostov s  podpredsedom vlády SR a  ministrom vnútra R. Kaliňákom.
Predmetom stretnutia bolo plošné rozloženie síl a  prostriedkov ako aj  možnosti repasovania starej
techniky. Z  úrovne ministra vnútra bolo konštatované, že v  roku 2017 počnúc 1. marcom bude obciam
daná možnosť uchádzať sa o  nenávratný finančný prostriedok pre opravu - rozšírenie požiarnych zbrojníc 
s  realizáciou už v  roku 2017.
Pravidlá poskytovania budú zverejnené na stránke MV SR. Za obec Kamenica nad Cirochou sa
pracovného stretnutia zúčastnil starosta obce Ing. Alexander Bugyi.
Obec má vypracovaný plán hospodárskeho a  sociálneho rozvoja (schválený obecným zastupiteľstvom),
ktorého súčasťou je na rok 2017 aj výstavba novej požiarnej zbrojnice v  areáli obecného úradu. Inými
slovami - obec sa bude uchádzať o  finančnú podporu MV SR.
Prvé stretnutie s  projektantom je naplánované na 6. 3. 2017.
Fašiangové stretnutie Únie žien
Vo večerných hodinách dňa 18.2.2017 členky ZO Únie žien v Kamenici nad Cirochou sa ako každoročne
opäť stretli v  čase fašiangov. Piekli sa šišky  a  iné sladké pochutiny. Nechýbalo dobre slovo, humor,
pieseň, ale ani starosta obce.
List od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku
Odpoveď SSC k žiadosti - podnetu občanov na odstránenie bodovej
Odborné stanovisko k výpadku časti verejného osvetlenia v obci
Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovské kraja
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním
VSD - oznámenie verejnou vyhláškou